:: Chairman ::
Prof. (Dr.) Madhabananda Saha
:: Co-chairman ::
Prof. (Dr.) Shyamal Kumar Mukherjee, Prof. (Dr.) Subhas Singh,
Prof. (Dr.) Rajat Chattopadhyay, Dr. Partha Sarathi Chakraborty

:: Vice-chairman ::
Dr. Samit Dey, Prof. (Dr.) Shubhamoy Ghosh, Prof. (Dr.) Subhasish Ganguly,
Prof. (Dr.) Rakesh singh, Dr. Prasanta Rath, Prof. (Dr.) Himangsu Hait,
Prof. (Dr.) Asim Kumar Das, Dr. Kisor Kumar Naskar, Dr. Arpita Basu,
Dr. Goutam Nag, Dr. Sangita Saha

:: Joint Convener ::
Dr. Aakash Deep Das, Dr. Sumanta Jana
:: Assistant Convener ::
Dr. Srimonti Sanyal, Dr. Susmita Sinha, Dr. Henna Khanam, Dr. Sanjukta Mandal,
Dr. Abhijit Dutta, Dr. Sayak Ghosh, Dr. Sudipta Pandit
:: Treasurer ::
Dr. Rajarshi Dhar
:: Assistant Treasurer ::
Dr. Bivas Chakraborty, Dr. Supriya Halder
:: Technical  Secretary ::
Dr. Nilanjana Guha, Dr. Chithra P, Dr. Souvik Dutta
:: Advisory Board ::
Prof. (Dr.) Ardhendu Shekhar Chakraborty, Dr.Subhro Bhattacharyya,
Dr. Amila Modak, Dr. Subhra Kanjilal,Dr. Joydeep Khanra, Dr. Avijit Dey,
Dr. Alok Nath Shaw, Dr. Bhargab Chattopadhyay, Dr. Debi Saha, Dr. Arijit Manna
:: Members ::
All the P.G. Scholars of
Mahesh Bhattacharyya Homoeopathic Medical College & Hospital,
The Calcutta Homoeopathic Medical College & Hospital,
D. N. De Homoeopathic Medical College & Hospital,
National Institute of Homoeopathy